ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Struktura i biologia kompleksu receptora limfocytów T (TCR/CD3)

TCR/CD3 jest kompleksem ośmiu podjednostek, który wskutek stymulacji antygenowej inicjuje serię procesów biochemicznych w limfocycie T prowadzących do zmiany stanu aktywności komórki. Pełnienie właściwych funkcji efektorowych przez limfocyty T umożliwia charakterystyczna struktura, w której wyróżnia się dwie funkcjonalnie odmienne części: region polimorficzny, służący do swoistego rozpoznawania antygenów (receptor TCR), oraz region wysoce zachowawczy, pośredniczący w transdukcji sygnału aktywującego limfocyt T (kompleks CD3).

Białko p27: budowa, funkcje biologiczne oraz udział w patomechanizmie procesów rozrostowych

Białko p27, należące do rodziny inhibitorów kinaz cyklino-zależnych zwanej CIP/KIP, stanowi obecnie przedmiot intensywnych badań z zakresu biologii komórki i patomechanizmów procesów rozrostowych, ponieważ nie tylko kontroluje ono cykl komórkowy poprzez regulację aktywności kompleksów CDK-cyklina, ale uczestniczy także w indukcji apoptozy. Białko p27 reguluje aktywność holoenzymów CDK-cyklina w dwojaki sposób. Po pierwsze, hamuje ono aktywność kompleksów kinazowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki