ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Transport jądrowo-cytoplazmatyczny białek i kwasów rybonukleinowych

W komórkach eukariotycznych otoczka jądrowa oddziela jądro miejsce replikacji i transkrypcji DNA od cytoplazmy, w której zachodzi proces biosyntezy białek. Prawidłowe funkcjonowanie komórki uzależnione jest od sprawnej wymiany białek i RNA pomiędzy tymi dwoma przedziałami komórkowymi. Transport jądrowo-cytoplazmatyczny odbywa się poprzez złożone struktury białkowe, jakimi są jądrowe kompleksy porowe. Transport białek i RNA jest procesem selektywnym, zależnym od energii, sygnału oraz specyficznych jądrowych i cytoplazmatycznych receptorów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki