ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BARKODING DNA JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Według różnych szacunków na świecie istnieje 5-12 milionów gatunków, z których tylko 1,7 miliona zostało zidentyfikowane. Rozróżnia się je między sobą na podstawie cech morfologicznych, co wymaga dużego nakładu pracy oraz specjalistycznej wiedzy. Dlatego rozpoczęto poszukiwania narzędzia, które mogłoby ten proces ułatwić. Skupiono się na cząsteczkach DNA, dzięki którym można ustalić wiele zależności taksonomicznych.

WIELOFUNKCYJNE BIAŁKA GERMINY I GERMINO- -PODOBNE U ROŚLIN

Germiny i białka podobne do germin (GLPs) stanowią dużą i bardzo zróżnicowaną rodzinę wszechobecnych białek roślinnych. Należą one do nadrodziny cupin, której nazwa pochodzi od domeny o budowie β-beczułki (z łaciny cupa- mała beczułka). Jest to domena konserwatywna ewolucyjnie i zlokalizowana w końcu C tych białek. Składa się ona z dwóch motywów sekwencji aminokwasowych: 1 i 2 opisywanych jako "germin box". Domena cupin warunkuje wysoką termostabilność białek, która uwarunkowana jest obecnością mostków disiarczkowych i stopniem glikozylacji.

HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW W MITOCHONDRIACH ROŚLINNYCH

Horyzontalny transfer genów (HGT) odgrywa główną rolę w ewolucji bakterii i występuje u jednokomórkowych Eukariota, jednak jego znaczenie w rozwoju organizmów wielokomórkowych ciągle pozostaje niejasne. Ostatnie badania wskazują, iż roślinne genomy mitochondrialne są niezwykle aktywne w HGT w porównaniu z innymi organellowymi oraz jądrowymi genomami. Mimo niewielkiej wiedzy o mechanizmach HGT u roślin, niektóre badania wskazywały na rośliny pasożytnicze jako dawców i biorców genów mitochondrialnych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki