ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZJAWISKO EFEROCYTOZY – WAŻNY PROCES ODPORNOŚCIOWY

Makrofagi są komórkami zaangażowanymi w zjawisko usuwania niepotrzebnych elementów komórki, które jest określane jako eferocytoza – proces pochłaniania i eliminowania komórek apoptotycznych. Rola tego procesu polega na uniknięciu stanu zapalnego po apoptozie w warunkach fizjologicznych i patologicznych (głównie infekcje bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze). Ze względu na swoją funkcję i charakter, proces ten może być w przyszłości uważany za rodzaj endocytozy. Funkcję eferocytozy wykazano w odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej, zapaleniu, a także w wielu różnych chorobach.

CHARAKTERYSTYKA I ROLA INFLAMASOMÓW

W ostatnich latach wykazano, że dla prawidłowej reaktywności układu odpornościowego niezbędne jest istnienie tzw. „receptora funkcjonalnego” inflamasomu, który składa się z receptora NLR lub ALR tworzącego tzw. „czujnik” oraz z białka ASC (ang. apoptosis-associated speck-like protein containing C-terminal Caspase Recruitment Domain, CARD), będącego tzw. „adaptorem” oraz prokaspazy 1. Rolą inflamasomu jest aktywacja kaspazy 1, uaktywnienie procesu pyroptozy i wzmaganie reakcji odpornościowych.

KORONINY I BUTYROFILINY – WAŻNE BIAŁKA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Stabilnie i niezawodnie funkcjonujący układ odpornościowy stanowi podstawę zdrowia, jednak by je zapewnić, układ ten musi podlegać szeregom regulacji, prowadzonych w dużej mierze przez substancje, w tym białka o właściwościach modulacyjnych. W czasie ostatniej dekady wykazano, że konserwatywne białka koroniny i butyrofiliny, cechują się bardzo swoistym oddziaływaniem na makroorganizm, w tym odgrywają ważną rolę w układzie odpornościowym. Ekspresję tych białek zarejestrowano na makrofagach, neutrofilach, limfocytach, komórkach DC i tucznych, a ich rola polega na oddziaływaniu na te komórki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki