ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola receptorów GABAA w neuralnej regulacji uwalniania gonadoliberyny z podwzgórza u anestralnych owiec

Rolę receptorów A kwasu g-aminomasłowego (GABAA) w neuralnej regulacji uwalniania gonadoliberyny (GnRH) w podwzgórzu u anestralnych owiec określano na podstawie zewnątrzkomórkowych stężeń GnRH, b-endorfiny, noradrenaliny, dopaminy oraz ich metabolitów MHPG i DOPAC w czasie perfuzji muscimolu i bicuculliny (agonisty i antagonisty receptorów GABAA ) do jądra lejka – wyniosłości pośrodkowej (NI/ME) i okolicy przedwzrokowej (MPOA). Stymulacja receptorów GABAA w NI/ME obniżała stężenie GnRH, b-endorfiny i dopaminy oraz MHPG i DOPAC, natomiast nie miała wpływu na stężenie noradrenaliny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki