ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
ALCAM (Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule)/CD166, jest członkiem małej podgrupy transbłonowych glikoprotein należących do nadrodziny immunoglobulin. W pełni ukształtowane białka przypisane do tej grupy charakteryzują się występowaniem trzech fragmentów: zewnątrzkomórkowego, międzybłonowego oraz krótkiego regionu cytoplazmatycznego. ALCAM/CD166 uczestniczy w heterofilnej (ALCAM/CD166-CD6) oraz homofilnej (ALCAM/CD166-ALCAM/CD166) adhezji komórek w różnorodnych tkankach i liniach komórkowych. Uczestnictwo ALCAM/CD166 opisano w odniesieniu do procesów hematopoezy, rozwoju układu nerwowego oraz odpowiedzi immunologicznej. ALCAM/CD166 odgrywa również istotną rolę w procesie nowotworzenia. Odnotowano początkowy wzrost ekspresji tej adhezyjnej cząsteczki, a następnie utratę tworzonego przez ALCAM/CD166 kontaktu komórek w rozwoju guza raka prostaty, czerniaka złośliwego czy raka piersi. Artykuł ten podsumowuje obecne badania i teorie opisujące znaczenie ALCAM/CD166 w adhezji, wzroście i rozwoju prawidłowych oraz nowotworowych komórek.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki