ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Niespecyficzne białka transportujące tłuszcze (ns-LTP) należą do olbrzymiej rodziny białek rośœlinnych, których funkcja in vivo wciąż pozostaje nieznana. Biorąc pod uwagę budowę, właœciwości i przypuszczalnie pełnione przez nie funkcje wyodrębniono dwie klasy białek transportujących lipidy, ns-LTP1 i ns-LTP2. Cechą charakterystyczną wszystkich białek ns-LTP jest obecnoœść czterech amfipatycznych α-helis, które tworzą wewnętrzną kieszeń hydrofobową będącą miejscem wiązania cząsteczek lipidowych. W genomach rośœlin wyższych stwierdzono obecnoœść wielu kopii genów dla rośœlinnych białek transportujących tłuszcze. Prawdopodobnie poszczególne izoformy ns-LTP należące do tej samej rodziny, ale różniące się profilem ekspresji mogą pełnić w komórce odmienne funkcje. Wykazano ich udział między innymi w tworzeniu powierzchniowej warstwy ochronnej, somatycznej embriogenezie, w sygnalizacji oraz w adaptacji rośœlin do różnych warunków œśrodowiska. Ponadto, niektóre białka ns-LTP znane są jako panalergeny w żywnoœści pochodzenia rośœlinnego. Ostatnie badania ujawniły, że białka transportujące lipidy mogą wiązać się do zlokalizowanych w błonie plazmatycznej miejsc, które zidentyfikowano jako receptory dla elicytyn. Wskazuje to na istotną rolę tych białek w mechanizmach obronnych rośœlin przeciwko patogenom.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki