ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Cytokiny pełnią ważną funkcję w kontroli kluczowych procesów życiowych organizmu, decydując o proliferacji, różnicowaniu, bądź śmierci komórek. Różnorodność reakcji komórki docelowej na działanie cytokin jest wynikiem aktywacji szeregu swoistych szlaków przekaźnictwa sygnału. Grupa cytokin typu interleukiny-6 oprócz samej IL-6 obejmuje ponadto: interleukinę-11 (IL-11), onkostatynęM (OSM), czynnik hamujący wzrost białaczki (LIF), rzęskowy czynnik neurotroficzny (CNTF) i kardiotrofinę-I (CT I). Cytokiny te łączy wykorzystanie gpl30 jako wspólnego łańcucha b w multimerycznym kompleksie receptora. Związanie ligandu wywołuje aktywację kinaz tyrozynowych Jak, prowadząc do fosforylacji wewnątrzkomórkowej części receptora, a następnie aktywacji różnorodnych szlaków sygnalizacji za pośrednictwem czynników STAT, fosfatazy SHP-2, kinaz z rodziny Src. Procesy sygnalizacji szlakiem Jak/STAT podlegają również negatywnej regulacji, głównie na drodze defosforylacji czynników STAT i syntezy swoistych inhibitorów z rodziny PIAS lub SOCS/SSI/JAB. Ostateczny wynik działania cytokin wydaje się być wypadkową działania przeciwstawnych, a jednocześnie zaktywowanych szlaków przekaźnictwa sygnału.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki