ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Zjawisko oporności wielolekowej stanowi główną przeszkodę w skutecznej terapii chorób nowotworowych. Komórki nowotworowe wykorzystują szereg mechanizmów obronnych w celu przetrwania chemioterapii. Spośród poznanych mechanizmów oporności lekowej największe znaczenie ma detoksykacja leku przy udziale enzymów przeciwutleniających II fazy oraz aktywne usuwanie leku z komórki do środowiska zewnętrznego. Komórki lekooporne wykazywać mogą zmniejszoną wrażliwość na sygnały proapoptotyczne, a także charakteryzować się zmienioną dystrybucją wewnątrzkomórkową leku, przez co są bardziej oporne na działanie leków przeciwnowotworowych stosowanych w terapii. Udział glutationu w zjawisku oporności wielolekowej jest przedmiotem zainteresowania badaczy na całym świecie, jednakże zdefiniowanie znaczenia tego związku w poszczególnych procesach warunkujących oporność komórki na terapię wciąż pozostaje wyzwaniem. W niniejszej pracy omówiono rolę i właciwości glutationu oraz jego udział w zjawisku oporności wielolekowej komórek nowotworowych w świetle dotychczasowych doniesień literaturowych.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki