ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Ziarno pyłku, z uwagi na swoją wyjątkową organizację strukturalną, stanowi niezwykle dogodny model badawczy zarówno w badaniach cytologicznych, molekularnych, jak i genetycznych. Łatwość ich izolacji, a także ekstrakcji pyłkowego DNA, RNA oraz białek spowodowała, iż komórki męskiego gametofitu roślin okrytonasiennych są obecnie jednymi z najintensywniej badanych struktur roślinnych. Niezwykle intensywny w ostatnich latach rozwój narzędzi badawczych służących eksplorowaniu genomu zaowocował licznymi pracami na temat różnorodnych aspektów ekspresji genów podczas mikrosporogenezy oraz mikrogametogenezy u roślin okrytonasiennych. W niniejszej pracy przedstawiono syntezę aktualnie dostępnej wiedzy na temat transkryptomu oraz proteomu pyłkowego podczas różnicowania się męskiego gametofitu, szczególnie u Arabidopsis thaliana. Zdecydowana większość prezentowanych doniesień omawia wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem mikromacierzy, które skonstruowano wykorzystując poznaną sekwencję genomu rzodkiewnika pospolitego.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki