ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Transkryptom i proteom pyłkowy: analiza molekularna i funkcjonalna

Ziarno pyłku, z uwagi na swoją wyjątkową organizację strukturalną, stanowi niezwykle dogodny model badawczy zarówno w badaniach cytologicznych, molekularnych, jak i genetycznych. Łatwość ich izolacji, a także ekstrakcji pyłkowego DNA, RNA oraz białek spowodowała, iż komórki męskiego gametofitu roślin okrytonasiennych są obecnie jednymi z najintensywniej badanych struktur roślinnych.

GENETYCZNA I MOLEKULARNA CHARAKTERYSTYKA MIKROSPOROGENEZY U ROŒŚLIN OKRYTONASIENNYCH

Mejoza jest procesem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju i ciągłoœści życia na Ziemi. U znakomitej większoœci organizmów żywych powstałe w wyniku mejozy komórki bezpośœrednio zaangażowane są w procesy rozmnażania płciowego. Intensywny rozwój technik biologii molekularnej pozwolił na identyfikację licznych genów zaangażowanych w podział mejotyczny. Modelowe organizmy wykorzystywane w tych badaniach to przede wszystkim drożdże oraz Caenorhabditis elegans.

Natura i funkcje ciał Cajala w świetle nowych badań

Ciała Cajala (ang. Cajal bodies, CBs) po raz pierwszy opisano 100 lat temu w neuronach ssaków. Obecnie wiadomo, że CB są wysoce konserwowaną strukturą występującą w komórkach somatycznych i generatywnych roślin oraz zwierząt. Białkiem znacznikowym CB jest koilina, fosfoproteina najprawdopodobniej odpowiadajaca za umiejscowienie licznych makrocząsteczek w ciałach Cajala. Obecność małych jądrowych RNA (snRNA) w CB wskazuje na udział tej struktury w przestrzennej organizacji elementów biorących udział w składaniu pre-mRNA w komórce eukariotycznej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki