ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Kwaśne fosfatazy (EC 3.1.3.2) są grupą enzymów katalizujących hydrolizę zróżnicowanych estrów ortofosforanowych. Występują powszechnie w komórkach roślinnych, a także zwierzęcych. Wśród kwaśnych fosfataz wyróżniamy kilka grup enzymów charakteryzujących się zróżnicowaną specyficznością substratową i lokalizacją komórkową. Fosfatazy wykazujące wysoką specyficzność substratową zostały stosunkowo dobrze opisane i ich funkcja w procesach metabolicznych jest znana, natomiast rola niespecyficznych kwaśnych fosfataz nie została w pełni poznana. Ze względu na lokalizację można wyróżnić kwaśne fosfatazy zewnątrzkomórkowe uczestniczące w pozyskiwaniu fosforanu nieorganicznego – Pi z podłoża oraz wewnątrzkomórkowe biorące udział w mobilizacji Pi z puli orga-nicznych związków fosforu w komórkach roślin. Niespecyficzne kwaśne fosfatazy uczestniczą w reakcji roślin na niedobór fosforu, ale także na deficyt wody, zasolenie, czy w odpowiedzi roślin na patogeny. Purpurowe kwaśne fosfatazy, zawierające jony metali w centrum aktywnym, są najlepiej poznane spośród niespecyficznych fosfataz. U roślin ze względu na masę molekularną wyróżniamy dwie grupy tych enzymów: małe (ok. 35 kDa) i duże (ok. 55 kDa) purpurowe kwaśne fosfatazy. Pełnią one istotną rolę w uwalnianiu Pi z trudno dostępnych roślinom organicznych źródeł oraz prawdopodobnie uczestniczą w usuwaniu reaktywnych form tlenu w starzejących się lub poddanych stresowi tkankach. Szczegółowa rola purpurowych fosfataz w komórkach roślinnych jest obecnie intensywnie badana. Fitazy są wysoko specyficznymi fosfatazami, które uczestniczą w hydrolizie trudno ulegającego degradacji kwasu fitynowego (oraz jego soli). Enzymy te biorą udział w udostępnianiu zapasowych form fosforu w kiełkujących nasionach, ale także mogą być wydzielane przez mikroorganizmy i niektóre rośliny do podłoża. Prezentowana praca przedstawia najnowsze doniesienia oraz podsumowuje dotychczasowy stan wiedzy na temat zróżnicowanej roli kwaśnych fosfataz, głównie ich udziału w gospodarce fosforanowej roślin.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki