ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wykorzystanie zielonego białka fluorescencyjnego GFP w badaniach biologicznych

Unikatowe właściwości zielonego białka fluorescencyjnego GFP (Green Fluorescent Protein) są głównym powodem powszechnego wykorzystania tego białka w biologii komórki i biologii molekularnej. W pracy tej zostaną zaprezentowane najważniejsze sposoby wykorzystania GFP, takie jak monitorowanie ekspresji genów, badanie dynamiki wewnątrzkomórkowej i oddziaływań międzycząsteczkowych białek oraz tzw. monitorowanie biologiczne.

Zielone białko fluorescencyjne GFP – struktura i właściwości

W ostatnich 10 latach zielone białko fluorescencyjne GFP (Green Fluorescent Protein) ze stułbiopława Aequorea victoria znalazło liczne zastosowania w biologii komórki i biologii molekularnej. Jest szczególne użyteczne ze względu na stabilność struktury trzeciorzędowej i fakt, że jego chromofor powstaje w wyniku autokatalitycznej cyklizacji aminokwasów, do czego nie jest wymagany udział żadnych kofaktorów z wyjątkiem cząsteczek tlenu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki