ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DWADZIEŚCIA LAT MAPOWANIA GENÓW I QTL NA MAPACH GENETYCZNYCH JĘCZMIENIA

Ostatnie dwadzieścia lat to okres intensywnego poznawania licznych genomów, w tym również genomu jęczmienia, głównie dzięki tworzeniu coraz dokładniejszych molekularnych map genetycznych oraz dzięki identyfikacji i mapowaniu loci warunkujących różne cechy fenotypowe tego gatunku. Pierwsze molekularne mapy genetyczne jęczmienia konstruowane były dla pojedynczych populacji mapujących i posiadały stosunkowo niewielką liczbę markerów, a najnowsze, wysokorozdzielcze mapy zintegrowane jęczmienia, charakteryzują się bardzo wysokim wysyceniem markerami pochodzącymi z odrębnych map różnych populacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki