ZNAJDŹ ARTYKUŁ

METYLOTRANSFERAZY ARGININY I ICH WPŁYW NA EPIGENOM

Metylotransferazy argininy (PRMT) są rodziną enzymów epigenetycznych katalizujących przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylometioniny na resztę argininy w ogonach histonowych lub białkach niehistonowych. Wśród rodziny PRMT wyróżnia się 9 enzymów nazwanych zgodnie z numeracją PRMT1 – PRMT9. Ze względu na przebieg katalizowanej reakcji metylotransferazy argininy zostały podzielone na 3 klasy: I, II oraz III. Pierwszy etap reakcji we wszystkich klasach przebiega w ten sam sposób i polega na wytworzeniu monometyloargininy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki