ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FUNKCJE FIZJOLOGICZNE OENOCYTÓW OWADÓW

Oenocyty owadów są dużymi komórkami pochodzenia ektodermalnego, pełniące plejotropowe funkcje fizjologiczne. Aktywność fizjologiczna oenocytów wskazują na ich kluczową rolę w rozwoju i przeżywaniu owadów. Komórki te są zaangażowane w równowagę metaboliczną, w tym metabolizm lipidów, w której pośredniczą między innym peptydy insulinopodobne. Węglowodory syntetyzowane przez oenocyty są źródłem składników kutikularnych, przyczyniają się do zachowania bilansu wodnego oraz wykorzystywane są do syntezy feromonów i tym samym zaangażowane są w modulowanie zachowań godowych owadów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki