ZNAJDŹ ARTYKUŁ

EWOLUCJA ROZMIARÓW GENOMÓW JĄDROWYCH U ROŒŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH

W ciągu minionych kilku lat znacznie wzbogaciła się wiedza o ewolucji zawartoœci jądrowego DNA. U okrytozalążkowych rozmiary genomu różnią się ponad 1000-krotnie. W odległej przeszłośœci następowała poliploidyzacja genomów. Znaczne różnice rozmiarów genomów są spowodowane głównie przez odmienną liczbę rund duplikacji u przodków oraz przez inwazję retroelementów. Liczba retroelementów jest dodatnio skorelowana z rozmiarami genomu. W wyniku podwajania liczby genów następowała ich dywergencja (subfunkcjonalizacja), zatem duplikacja genomów stała się potężną siłą napędową w ewolucji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki