ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
W ciągu minionych kilku lat znacznie wzbogaciła się wiedza o ewolucji zawartoœci jądrowego DNA. U okrytozalążkowych rozmiary genomu różnią się ponad 1000-krotnie. W odległej przeszłośœci następowała poliploidyzacja genomów. Znaczne różnice rozmiarów genomów są spowodowane głównie przez odmienną liczbę rund duplikacji u przodków oraz przez inwazję retroelementów. Liczba retroelementów jest dodatnio skorelowana z rozmiarami genomu. W wyniku podwajania liczby genów następowała ich dywergencja (subfunkcjonalizacja), zatem duplikacja genomów stała się potężną siłą napędową w ewolucji. Rozmiary genomu są dodatnio skorelowane z czasem trwania cyklu życiowego, cyklów mitotycznych i mejotycznych oraz z objętośœcią jądra. Redukcja rozmiarów genomów zachodzi u naturalnych auto- i allopoliploidów. W przeciwieństwie do gatunków z małym genomem, gatunki z dużymi genomami, bogatymi w retroelementy charakteryzują się niskim potencjałem adaptacyjnym i obniżoną dywergencją, są eliminowane ze śœrodowisk o krańcowych warunkach i zagrożone wyginięciem. Te stwierdzenia wydają się wskazywać na ewolucyjną tendencję w kierunku redukcji rozmiarów genomów.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki