ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CHARAKTERYSTYKA I ROLA ,,KASPAZ ROŚLINNYCH” PODCZAS PROGRAMOWANEJ ŚMIERCI KOMÓRKI U ROŚLIN

W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano rolę „kaspaz roślinnych” w programowanej śmierci komórki u roślin. Programowana śmierć komórki jest procesem podczas którego w kontrolowany sposób dochodzi do jej obumierania. Kaspazy są cysteinowymi proteazami zaangażowanymi w proces apoptozy w komórkach zwierząt. Hydrolizują one wiązania peptydowe po reszcie kwasu asparaginowego.

APOPTOZA I AUTOFAGIA - MECHANIZMY I METODY DETEKCJI

Apoptoza, przez dekady uważana za jedyny rodzaj programowanej śmierci komórki, pełni kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu. Wyniki badań, prowadzonych w ostatnich latach, dowodzą, że w zależności od typu komórki, rodzaju czynnika szkodliwego i jego intensywności komórka może być kierowana na drogę apoptozy lub ulegać innym, stosunkowo niedawno poznanym typom programowanej śmierci.

Czy mitochondria indukują programowaną śmierć komórki w roślinach?

W artykule przedstawiony został aktualny stan badań dotyczących roli mitochondriów w procesie programowanej śmierci komórki (PCD) roślin. Od dawna sugerowano, że roślinne mitochondria, podobnie jak zwierzęce, mogą indukować PCD. Dotychczasowe badania wskazują, że trudno jednoznacznie określić podobieństwo mechanizmów odpowiedzialnych za indukcję oraz przebieg PCD w świecie zwierząt i roślin. Mitochondria roślinne zaangażowane są w proces PCD w odmienny sposób niż mitochondria zwierzęce w apoptozie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki