ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA OSI NEUROTROFINY/RECEPTORY NEUROTROFINOWE W REGULACJI HOMEOSTAZY TKANKI NERWOWEJ

Rozwój badań nad czynnością OUN doprowadził do identyfikacji potencjału regeneracyjnego w obrębie tkanki nerwowej i jej zdolności do funkcjonalnego zastępowania uszkodzonych struktur mózgu w różnych stanach patofizjologicznych. Proces neurogenezy jest zjawiskiem złożonym, uzależnionym od współdziałania wielu czynników, których wzajemne relacje ilościowe i przestrzenna organizacja w obrębie nisz neurogennych mózgu determinuje optymalne warunki dla jego przebiegu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki