ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Metabolizm sacharozy u roślin oraz jego regulacja w warunkach stresów środowiskowych

W artykule omówiono współzależność pomiędzy donorami produktów fotosyntezy i ich akceptorami ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu sacharozy. Scharakteryzowano enzymy degradujące sacharozę (syntazę sacharozy i inwertazy) oraz zawartość regulatora metabolicznego – fruktozo-2,6-bisfosforanu i aktywność fosfofruktokinazy zależnej od PPi. Przedyskutowano również wpływ czynników środowiskowych (temperatury, zasolenia, suszy, zmian zawartości składników mineralnych, anaerobiozy, zanieczyszczeń środowiska) na metabolizm sacharozy.

Cykl ksantofilowy w warunkach stresu abiotycznego

W artykule omówiono parametry opisujące cykl ksantofilowy i jego powiązanie z fluorescencją chlorofilu oraz przedstawiono fotoochronną rolę cyklu ksantofilowego w fotosyntezie. Przedys-kutowano również zmiany aktywności cyklu ksantofilowego w aspekcie rytmiki dobowej i sezonowej oraz pod wpływem działania abiotycznych czynników stresowych, takich jak: wysoka i niska temperatura, okresowy niedobór wody, deficyt składników mineralnych i substancji odżywczych oraz zanieczyszczenia przemysłowe.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki