ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Nowotwory a starzenie

W starzejącej się populacji gwałtownie wzrasta zachorowalność na nowotwory. Przyczynami tego zjawiska są: spadek odpowiedzi immunologicznej spowodowany pęknięciami podwójnej spirali DNA, dłuższa ekspozycja na karcinogeny, zmniejszenie zdolności reperacyjnej DNA komórek starzejących się i defekty genów supresorowych. Omówiono głównie defekty DNA komórek starzejących się i nowotworowych, polegające między innymi na unieczynnieniu genów poprzez hipermetylację fragmentów GpC. Ukazano podobieństwo zmian macierzy zewnątrzkomórkowej w przypadku komórek starzejących się i nowotworowych.

Rola homocysteiny w procesie rozwoju zmian miażdżycowych na poziomie komórkowym.

Homocysteina, aminokwas siarkowy nie wchodzący w skład białek, jest nielipidowym czynnikiem w patogenezie miażdżycy. Opisano metabolizm homocysteiny i procesy stymulujące podwyższanie jej poziomu w surowicy krwi. Stan ten wpływa w sposób bezpośredni lub pośredni na patogenezę miażdżycy. W wyniku podwyższonego stężenia homocysteiny następują zaburzenia procesów metylacji białek, lipidów i DNA, zmiany w ekspresji niektórych genów oraz w uwalnianiu EDRF.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki