ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA N-GLIKOZYLACJI FRAGMENTU Fc IgG W CYTOTOKSYCZNOŚCI ZALEŻNEJ OD PRZECIWCIAŁ (ADCC)

N-glikozylacja immunoglobulin klasy G (IgG) jest niezbędna do funkcji efektorowych przeciwciał, w tym cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC). IgG produkowane przez komórki plazmatyczne, zbudowane są z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. W strukturze IgG wyróżnia się fragment Fab rozpoznający antygen oraz Fc odpowiedzialny za przekazanie sygnału komórkom efektorowym układu odpornościowego. Każdy z łańcuchów ciężkich IgG ma jedno, zachowane w ewolucji miejsce N-glikozylacji przy asparaginie 297, zlokalizowane w regionie zawiasowym cząsteczki.

ROLA GLIKOZYLACJI W AKTYWACJI RECEPTORA NABŁONKOWEGO CZYNNIKA WZROSTU

Receptor nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) jest obficie N-glikozylowanym białkiem transbłonowym o właściwościach kinazy tyrozynowej. Dojrzały receptor błonowy zawiera N-glikany typu wielomannozowego i struktury kompleksowe, często rozbudowywane o anteny polilaktozoaminowe. Natomiast w formie sekrecyjnej EGFR dominują glikany typu kompleksowego. Glikany domeny zewnątrzkomórkowej regulują aktywność receptora przez wpływ na wiązanie liganda, dimeryzację i autofosforylację.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki