ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Fosducyna i jej izoformy: białka podobne do fosducyny i niedawno odkryte białka sieroce podobne do fosducyny, tworzą odrębną, grupę białek, którym przypisuje się funkcję cytoplazmatycznych regulatorów heterotrimerycznych białek G. Fosducyna ulega silnej ekspresji w komórkach fotoreceptorowych siatkówki, natomiast w znacznie mniejszym stężeniu występuje ona w komórkach wielu innych tkanek oraz u niektórych niższych organizmów eukariotycznych. Białko to może być fosforylowane w ciemności przez kinazę A, kinazę II zależną od wapnia i kalmoduliny oraz kinazy receptorów związanych z białkami G. Fosducyna w swojej zdefosforylowanej formie podczas stymulacji świetlnej wiąże się z wysokim powinowactwem do bg-podjednostek białka G (Gbg). W ten sposób fosducyna zapobiega reasocjacji bg-podjednostek z a-podjednostką białka G (Ga) i powstaniu heterotrimeru oraz działa jako negatywny regulator szlaku przekazywania sygnału w komórkach fotoreceptorowych. Zasadniczo podobny hamujący mechanizm regulacyjny przypisuje się także białkom podobnym do fosducyny. Obserwacje te sugerują, że fosducyna w komórkach fotoreceptorowych odgrywa istotną rolę w procesach adaptacji tych komórek do światła i ciemności. Fosducyna i jej izoformy mogą również, jak wykazano ostatnio, chronić białka G przed destrukcją w proteasomach, a być może także sprawować kontrolę nad czynnikami transkrypcyjnymi.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki