ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
21
Date of issue: 
Możliwość izolacji komórek macierzystych i ich hodowli in vitro w kierunku określonych komórek progenitorowych hematopoezy przeszczepianych następnie pacjentom, stwarza szansę nowej generacji terapii komórkowej w leczeniu wielu defektów układu krwiotwórczego, w tym m.in. małopłytkowości. Do chwili obecnej nie opracowano procedury hodowli in vitro, która zapewniałaby uzyskanie wystarczającej dla celów klinicznych liczby prekursorów megakariopoezy. Celem pracy jest opracowanie warunków ekspansji ex vivo komórek progenitorowych megakariocytów. Otrzymane wyniki umożliwiły wstępną optymalizację warunków hodowli. Charakterystyka fenotypowa i morfologiczna potwierdziły różnicowanie komórek inicjujących hodowlę w kierunku komórek progenitorowych megakariocytów. Korelacja aktywności ?1,6-fukozylotransferazy (6FucT) z ilością komórek o fenotypie CD41a+ hodowli wskazuje, że aktywność tego enzymu może stanowić nowy, kolejny wskaźnik różnjcowania i dojrzewania komórek CD34+ w kierunku megakariocytów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki