ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Swoistość odpowiedzi tkanki na endogenne i syntetyczne glukokortykosteroidy (GK) jest kontrolowana na różnych poziomach funkcjonowania komórki: transkrypcji genów, translacji białka receptorowego dla glukokortykosteroidów (GR) oraz jego aktywacji i translokacji do jądra komórkowego. Molekularny mechanizm działania GR związany jest z genomową regulacją ekspresji – transaktywacją lub transrepresją – genów steroidozależnych poprzez interakcję z regionem promotorowym genów docelowych, wpływem na stabilność mRNA niektórych białek, oddziaływaniem z licznymi czynnikami transkrypcyjnymi, remodelingiem chromatyny a także oddziaływaniem z mikroRNA. Mechanizm pozagenomowego działania GR dotyczy aktywacji systemu wtórnych przekaźników oraz ścieżek przekazywania sygnału, która zachodzi z udziałem receptorów jądrowych i błonowych związanych z kanałami jonowymi, szeregiem kinaz tyrozynowych, serynowo-treoninowych jak i licznymi białkami adaptorowymi. Molekularne działanie glukokortykosteroidów determinuje prawidłową odpowiedź, lub też jej brak, na leczenie GK w wielu chorobach autoimmunologicznych i zapalnych, w tym w astmie, POChP, chorobie Crohna czy stwardnieniu rozsianym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki