ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Rodnik hydroksylowy (OH•) posiadający niesparowany elektron i charakteryzujący się bardzo krótkim okresem półtrwania (10-9 s) jest najbardziej reaktywną formą tlenu (ang.Reactive Oxygen Species, ROS), zdolną do wchodzenia w reakcje ze wszystkimi substancjami w komórce. Do niedawna uznawany był głównie za produkt uboczny metabolizmu tlenowego, wykazujący niezwykle szkodliwy wpływ na życie organizmów. Jednakże, coraz więcej nowych dowodów potwierdza istotną, pozytywną rolę OH• w prawidłowym funkcjonowaniu komórek roślinnych. Jego silne właściwości utleniające mają istotne znaczenie w regulacji kiełkowania, wzrostu, otwierania i zamykania aparatów szparkowych, reprodukcji, indukowania reakcji odporności, czy też aklimatyzacji do warunków stresowych. W apoplaście i we wnętrzu komórek OH• jest produkowany przez szereg peroksydaz, dysmutaz ponadtlenkowych i oksydaz NADPH, jak również może powstawać na drodze nieenzymatycznej. Poziom komórkowego OH• i jego działanie muszą być ściśle kontrolowane, zarówno w celu uniknięcia uszkodzeń komórek, jak i ze względu na zdolność dyfuzji tego rodnika. Niniejszy artykuł przedstawia najnowsze odkrycia dotyczące powstawania i mechanizmów działania OH• oraz szereg dowodów na to, że cząsteczka ta jest ważnym regulatorem wzrostu i rozwoju roślin.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki