ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Gruczoł mleczny w trakcie swojego rozwoju przechodzi przez kilka stadiów, które są regulowane przez hormony, interakcję komórek nabłonka z tkanką łączną oraz przez czynniki pochodzące z substancji międzykomórkowej (extracellular matrix). Molekularne mechanizmy większości tych procesów są mało zbadane. Jedną z grup genów warunkujących interakcję nabłonek-mezenchyma w zarodku są geny homeotyczne należące do rodziny Muscle-Segment Homeobox (Msx). Ekspresja genów Msx zachodzi w miejscach interakcji nabłonek-mezenchyma i jest istotna dla rozwoju kończyn, zębów i łożyska. Czynniki transkrypcji Msx regulują ekspresję genów bezpośrednio – przez wiązanie się ze specyficznymi sekwencjami DNA w promotorach i/lub enhancerach odpowiednich genów lub pośrednio – przez tworzenie kompleksów z innymi czynnikami transkrypcji, zwiększając lub zmniejszając powinowactwo Msx2 do specyficznej sekwencji DNA. W gruczole mlecznym zachodzi ekspresja wszystkich genów, których produkty tworzą kompleks transkrypcji z Msx2, a poziom ich ekspresji jest ściśle skorelowany ze wzrostem i rozgałęzianiem przewodów mlecznych. Pozwala to wysunąć hipotezę, że czynniki transkrypcji Msx biorą udział w przekazywaniu sygnału od estrogenu i progesteronu do genów regulujących podział komórek w zawiązkach pęcherzyków mlecznych i rozgałęzianie się przewodów mlecznych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki