ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA DEHYDROGENAZY 20α-HYDROKSYSTEROIDOWEJ PODCZAS CIĄŻY U SSAKÓW – NOWE ASPEKTY

Progesteron jest hormonem niezbędnym w utrzymaniu ciąży u wszystkich gatunków ssaków. W zależności od gatunku, za produkcję tego hormonu odpowiada ciałko żółte ciążowe i/lub łożysko. Progesteron może być metabolizowany do nieaktywnego biologicznie 20α-hydroksyprogesteronu przez dehydrogenazę 20α-hydroksysteroidową (20α-HSD). Enzym ten należy do rodziny aldo-keto reduktaz i katalizuje reakcję redukcji w obecności fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego jako kofaktora.

ROLA KOMÓREK T REGULATOROWYCH W CIĄŻY

Limfocyty T regulatorowe CD4+/CD25+ (TREG) odgrywają kluczową rolę w rozwoju tolerancji immunologicznej w ciąży pozwalając na rozwój obcoantygenowego płodu w łonie matki. TREG, aktywowane na skutek kontaktu z ojcowskimi antygenami przy współudziale czynników hormonalnych, regulują odpowiedź immunologiczną poprzez bezpoźredni kontakt komórka-komórka, a także przez wytwarzanie cytokin. Populacja TREG rozrasta się w trakcie ciąży, co można stwierdzić zarówno w krążeniu matczynym, jak i w doczesnej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki