ZNAJDŹ ARTYKUŁ

STABILNE MOSTKI MIĘDZYKOMÓRKOWE – KANAŁY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ

W organizmach wielokomórkowych, w czasie ewolucji powstało wiele systemów zapewniających kontakt między komórkami. Plazmodesmy, połączenia szczelinowe, nanorurki, czy stabilne mostki międzykomórkowe to przykłady połączeń zapewniających bezpośredni kontakt między cytoplazmą sąsiadujących komórek. Stabilne mostki międzykomórkowe (SMM, zwane także mostkami cytoplazmatycznymi, mostkami międzykomórkowymi) są to stosunkowo szerokie (do 15μm średnicy) kanały cytoplazmatyczne umożliwiające swobodny przepływ makrocząsteczek, cytoplazmy, a nawet całych organelli komórkowych (np.

GENETYCZNA I MOLEKULARNA CHARAKTERYSTYKA MIKROSPOROGENEZY U ROŒŚLIN OKRYTONASIENNYCH

Mejoza jest procesem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju i ciągłoœści życia na Ziemi. U znakomitej większoœci organizmów żywych powstałe w wyniku mejozy komórki bezpośœrednio zaangażowane są w procesy rozmnażania płciowego. Intensywny rozwój technik biologii molekularnej pozwolił na identyfikację licznych genów zaangażowanych w podział mejotyczny. Modelowe organizmy wykorzystywane w tych badaniach to przede wszystkim drożdże oraz Caenorhabditis elegans.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki