ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CANCER STEM CELLS – CURRENT KNOWLEDGE AND TARGETING WITH NATURAL COMPOUNDS

Nowotworowe komórki macierzyste (NKM; ang. Cancer Stem Cells, CSCs) stanowią odrębną, niewielką część samoodnawiających się, niezróżnicowanych komórek w obrębie nowotworu, które charakteryzują się szczególnie wysokim potencjałem rakotwórczym. Komórki te odgrywają fundamentalną rolę na każdym etapie rozwoju nowotworu od inicjacji poprzez wzrost, nawrót i przerzutowanie. NKM zostały zidentyfikowane in vivo w nowotworach hematologicznych, w guzach litych, jak również in vitro w hodowlach ciągłych ludzkich komórek nowotworowych.

ZWIĄZKI AKTYWOWANE HIPOKSJĄ W LECZENIU NOWOTWORÓW KRWI I GUZÓW LITYCH

<p>Hipoksja, czyli niedotlenienie, towarzyszy rozwojowi wielu chorób nowotworowych. Dotychczasowe doniesienia sugerowały, iż niskie ciśnienie parcjalne tlenu jest cechą głównie nowotworów litych, jednakże udowodniono, iż szpik kostny także stanowi środowisko hipoksyjne. Występowanie niedotlenienia w mikrośrodowisku nowotworowym jest negatywnym czynnikiem prognostycznym i wiąże się z opornością na standardowo wykorzystywaną chemio- i radioterapię. Dlatego też hipoksja może być potencjalnym celem w przypadku poszukiwania nowych, ukierunkowanych strategii terapeutycznych w onkologii.

ROLA NISZ SZPIKU KOSTNEGO ORAZ HIPOKSJI W REGULACJI AKTYWNOŚCI KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) występujące w czerwonym szpiku kostnym dają początek wszystkim dojrzałym komórkom krwi linii mieloidalnej i limfoidalnej. Ich powstawanie jest ściśle powiązane z unikalnym mikrośrodowiskiem szpiku, na które składają się dwie nisze: osteoblastyczna i naczyniowa. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący regulacji hematopoezy na poziomie nisz szpikowych.

Tlenek azotu i hemoglobiny roślinne

Tlenek azotu (NO) jest małą gazową cząsteczką, o dużej reaktywności wynikającej z jej rodnikowego charakteru. W komórkach roślinnych NO może być syntetyzowany w drodze enzymatycznej z L-argininy w reakcji katalizowanej przez enzym o aktywności syntazy tlenku azotu lub z azotynów w reakcji katalizowanej przez reduktazę azotanową. Możliwa jest też synteza NO drogą nieenzymatyczną. Wyniki badań ostatnich lat wykazały jego sygnałową rolę w regulacji szeregu procesów fizjologicznych począwszy od kiełkowania nasion, a na starzeniu rośliny kończąc.

Czynnik indukowany przez hipoksję-1 (HIF-1): budowa, regulacja ekspresji, funkcja oraz rola w progresji nowotworów

Jednym z głównych komponentów odpowiedzi komórki na brak tlenu jest czynnik transkrypcyjny o charakterze heterodimeru - HIF-1 (z ang. hypoxia inducible factor-1 = czynnik indukowany przez hipoksję). W normoksji HIF-1 jest konstytutywnie produkowany i degradowany przez układ ubikwityny i proteasomu, natomiast ulega stabilizacji i wykazuje aktywność czynnika transkrypcyjnego w warunkach hipoksji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki