ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW PODŁOŻY I RUSZTOWAŃ ZAWIERAJĄCYCH KRZEM LUB JEGO ZWIĄZKI NA OSTEOGENEZĘ IN VITRO MEZENCHYMALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH I KOMÓREK OSTEOPROGENITOROWYCH

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), szczególnie te obecne w szpiku kostnym, są naturalnym źródłem komórek kościotwórczych – osteoblastów. Dlatego też wiele innowacyjnych eksperymentalnych terapii tkanki kostnej zakłada wykorzystanie komórek MSC w regeneracji tkanki kostnej. Dostarczenie MSC do organizmu wymaga niejednokrotnie odpowiednich podłoży i rusztowań umożliwiających osiadanie oraz wnikanie komórek kościotwórczych oraz komórek wspomagających procesy kościotworzenia. Zapewniają to m.in. podłoża i rusztowania wzbogacone w krzem lub jego związki.

MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU KOSTNEGO A STARZENIE

Mezenychmalne komórki macierzyste (MSC) to adherentne komórki, izolowane ze szpiku kostnego, tkanki tłuszczowej lub innych tkanek, mające zdolność do multipotentnego różnicowania. MSC stanowią nadzieję w leczeniu licznych chorób degeneracyjnych, w tym także takich, które pojawiają się u osób starszych. Rozważa się możliwość ich wykorzystania w terapii komórkowej, a także w przeszczepach autologicznych, bez wywoływania reakcji immunologicznej. Dlatego, istotne jest, aby poznać i zrozumieć zależności miedzy starzeniem się organizmów a właściwościami tej populacji komórek macierzystych.

Izolacja i charakterystyka komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej

W pracy przedstawiono główne źródła, sposoby izolacji oraz hodowlę multipotencjalnych komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej, z uwzględnieniem odmiennych właściwości komórek w zależności od metody pobrania, pochodzenia tkanki czy czasu hodowli. Podsumowano ich charakterystykę molekularną i występowanie markerów powierzchniowych, na podstawie piśmiennictwa.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki