ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MIGRACJA KOMÓREK GRANICZNYCH W JAJNIKU DROSOPHILA MELANOGASTER

Jednym z systemów, na którym prowadzone są badania morfogenezy nabłonków jest nabłonek folikularny związany z komórkami linii płciowej w jajnikach muszki owocowej, Drosophila melanogaster. Komórki folikularne w jajniku Drosophila tworzą jednowarstwowy nabłonek, który otacza grono komórek linii płciowej (komórki odżywcze i oocyt) połączonych za pomocą mostków cytoplazmatycznych powstałych w wyniku niekompletnych cytokinez.

Biologia komórek miogennych mięśni szkieletowych strunowców

Komórki miogenne są potencjalnymi komórkami mięśniowymi dzielącymi się mitotycznie. Komórki te po wyjściu z cyklu komórkowego w fazie G1/G0 wchodzą w stadium post-mitotycznych mioblastów. W ich jądrach rozpoczyna się ekspresja białek regulatorowych należących do rodziny MRF: MyoD, Myf5, myogenina i MRF-4, które tworzą heterodimery z białkami rodziny E (E12 i E47), wspomagane przez rodzinę białek MEF. Układ ten aktywizuje geny mięśniowo specyficzne. Mioblasty przed fuzją wydłużają się, układają się liniowo, przylegają do siebie i zlewają się z sobą w wydłużoną miotubę.

System aktywacji plazminogenu w migracji komórek

Od kilku dziesięcioleci uważa się, że aktywacja plazminogenu może odgrywać ważną rolę w inwazji guza i przerzutowaniu. Podstawą jest założenie, że aktywatory plazminogenu uwolnione z komórek nowotworowych katalizują proteolityczną konwersję nieaktywnego plazminogenu do aktywnej proteinazy plazminy, która następnie katalizuje degradację białek w błonie podstawnej i macierzy pozakomórkowej (ECM), co ułatwia inwazję komórek nowotworowych do otaczających tkanek. Badania wykazały, że system aktywacji plazminogenu odgrywa także rolę w procesach związanych z nowotworową przebudową tkanek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki