ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE KEMFEROLU

Kemferol należy do grupy fitozwiązków występujących obficie w licznych roślinach. Jest flawonoidem o szerokim, korzystnym wpływie na organizm człowieka. Szereg badań wykazało, że kemferol wpływa na komórki nowotworowe poprzez hamowanie ich proliferacji, indukcję apoptozy oraz modyfikacje epigenetyczne zarówno histonów, jak i DNA. Celem niniejszej pracy jest przegląd danych z ostatnich lat wskazujących na potencjalną rolę kemferolu w terapii i profilaktyce chorób nowotworowych.

10.00zł

Kinaza płytek przylegania w biologii osteoblastów

Kinaza płytek przylegania – FAK (focal adhesion kinase) należy do grupy niereceptorowych białkowych kinaz tyrozynowych. Występuje w cytoplazmie większości komórek, w tym osteoblastów. W momencie jej aktywacji, związanej z oddziaływaniem integryn z białkami macierzy zew-nątrzkomórkowej, inkorporowana jest do płytek przylegania. Obecność kinazy FAK w tychże strukturach jest ściśle związana z funkcją, jaką odgrywa ona w procesach komórkowych, takich jak: adhezja, migracja czy proliferacja. Komórki z niedoborem FAK wykazują znacznie wolniejszy wzrost oraz zmniejszoną ruchliwość.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki