ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A EFEKTY RADIOBIOLOGICZNE W CIELE CZŁOWIEKA

Współczesna medycyna nie istnieje bez metod diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w praktyce lekarskiej. Z tego powodu, aby móc w pełni korzystać z postępu radiobiologii konieczne jest zrozumienie interakcji między tą formą energii a materią ożywioną. Promieniowanie jonizujące stosowane jest powszechnie od stosunkowo długiego czasu, dlatego wiadomo, że nieproporcjonalnie duże dawki promieniowania jonizującego są szczególnie toksyczne dla organizmów żywych, w tym człowieka.

DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W BADANIACH CYTOGENETYCZNYCH KOMÓREK LUDZKICH

Wzrastające wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, technice czy służbie zdrowia prowadzi do coraz większego zainteresowania nowymi technikami dozymetrycznymi. Można wśród nich wyróżnić metody dozymetrii biologicznej, w których obliczenie dawki promieniowania jonizującego oparte jest o analizy cytogenetyczne. Zalicza się tu m.in. analizę częstości występowania chromosomów dicentrycznych, translokacji chromosomowych, badanie przedwczesnej kondensacji chromatyny (ang. Premature Chromatin Condensation, PCC) czy też ocenę częstości występowania mikrojąder (ang.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki