ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
15
Date of issue: 
Komórki nabłonkowe zrębu grasicy są główną komponentą mikrośrodowiska tego narządu, odpowiedzialną za dojrzewanie immunokompetentnych limfocytów T. Różnicowanie komórek nabłonkowych jest uwarunkowane serią interakcji, które zachodzą w określonym miejscu i stadium rozwoju grasicy. W pierwszych stadiach histogenezy grasicy są to interakcje pomiędzy komórkami endodermy pragardzieli a komórkami mezenchymy grzebieni nerwowych, regulowane aktywnością wielu genów i ich produktów, czynników transkrypcyjnych. Wyłączenie ekspresji tych genów wywołuje zmiany rozwojowe grasicy o różnym zasięgu. Następny etap różnicowania komórek nabłonkowych jest inicjowany zasiedlaniem nabłonkowego zawiązka grasicy przez komórki limfoidalne. Limfo-nabłonkowe oddziaływania pomiędzy komórkami z udziałem cząsteczek adhezyjnych i czynników wzrostu indukują proces różnicowania i zmiany fenotypowe zarówno w tymocytach, jak i w komórkach nabłonkowych. Warunkują one zróżnicowanie fenotypowe komórek nabłonkowych na subpopulacje i kontrolują mikroarchitekturę grasicy.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki