ZNAJDŹ ARTYKUŁ

APPLICATION OF IMMUNOHOSTOCHEMICAL METHODS IN BONE MARROW TREPHINE BIOPSY

Celem pracy było przedstawienie zastosowania metod immunohistochemicznych w diagnostyce szpiku kostnego jako narzędzie do oceny pochodzenia zmian nowotworowych (w tym przerzutów). Badania były przeprowadzone na materiale pochodzącym od 39 pacjentów diagnozowanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 2002-2008. Średnia wieku pacjentów to 42 lata. Do osiągnięcia celu projektu, zastosowano metody peroksydazowe bazujące na protokole systemu Dako EnVision.

ZŁOŻONE PROBLEMY LECZENIA NOWOTWORÓW

Z kancerogenezą związanych jest wiele różnych procesów zachodzących zarówno w komórkach jak też i w ich środowisku. Celem obecnego opracowania jest przypomnienie złożonych mechanizmów onkogenezy z szczególnym z uwzględnieniem odpowiedzi układu immunologicznego. Obserwuje się wiele wspólnych etapów w rozwoju guzów litych oraz białaczek i chłoniaków. Choroby nowotworowej nie można zrozumieć biorąc pod uwagę jedynie zjawiska mutacji genetycznych komórek. Komórki nowotworowe charakteryzuje duża zmienność antygenowa oraz oporność na apoptozę.

KRĄŻĄCE mikroRNA – NOWA KLASA BIOMARKERÓW DIAGNOSTYCZNO-PROGNOSTYCZNYCH W PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Cząsteczki mikroRNA biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Są produktami genów jądrowych i występują wewnątrzkomórkowo, gdzie wyciszają translację bądź przyczyniają się do degradacji poszczególnych mRNA. W ostatnich latach wykazano, że miRNA występują również w surowicy/osoczu, mleku czy moczu. Dotychczas poznano niektóre mechanizmy umożliwiające przedostawanie się tych cząsteczek do płynów ustrojowych, a ich obecność jest wykorzystywana w badaniach nad nowotworami.

Zastosowanie diagnostyki genetycznej w chorobach nowotworowych

W przedstawionym poniżej artykule omówiono różne aspekty wykorzystania zdobyczy biologii molekularnej nowotworów do celów diagnostycznych. Przedstawiono pokrótce opis najczęściej stosowanych metod, ich wady i zalety. Szerzej omówiono zagadnienia związane z diagnostyką opartą na wykrywaniu zmian (mutacje, translokacje) w materiale genetycznym, wykrywaniu rozrostów klonalnych. Omówiono też techniki pozwalające na wykrycie komórek nowotworowych w otoczeniu innych komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki