ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Cytokininy, ich aktywność biochemiczna w procesach podziałów, starzenia się i apoptozy komórek ludzkich i zwierzęcych

Cytokininy są jedną z głównych grup hormonów roślinnych. Stymulują one procesy anaboliczne, wzrost i podziały komórek. Pierwszą odkrytą cytokininą była kinetyna, czyli N-6-furfuryloadenina. Kinetyna jest ważnym komponentem ścieżki metabolicznej, która umożliwia komórce pozbycie się nadmiaru wolnych rodników. Jest to odpowiedź na stres oksydacyjny. W komórkach roślinnych we frakcji cytosolowej, mikrosomalnej i błonach tylakoidów występują białka wiążące cytokininy – CBP (ang. Cytokinin Binding Protein). Związanie się z nimi cytokininy indukuje określoną odpowiedź fizjologiczną.

WYSTĘPOWANIE, BIOSYNTEZA I AKTYWNOŒŚĆ BIOLOGICZNA KWASU TRAUMATYNOWEGO U ROŚŒLIN

Kwas traumatynowy – trans-2-dodeceno-1,10-dikarboksylowy (TA) – jest syntetyzowany w tkankach rośœlin z nienasyconych kwasów tłuszczowych: linolenowego (18:3) i linolowego (18:2) w odpowiedzi na zranienie przez fitofagi lub patogeny. Kluczowymi enzymami szlaku biosyntezy TA są lipoksygenazy (LOXs) i liaza wodoronadtlenkowa (HPL). Z przeprowadzonych badań wynika, że związek ten ma właśœciwośœci stymulujące podziały komórkowe i tworzenie tkanki gojącej (kalusa) oraz wzrost zawartoœci barwników fotosyntetycznych, monosacharydów i białek w komórkach rośœlin.

Molekularne mechanizmy działania cytokinin

Cytokininy są hormonami roślinnymi, które stymulują podziały oraz różnicowanie się komórek. W ostatniej dekadzie, genetyczna i molekularna analiza mutantów dostarczyła cenny wkład w poznanie molekularnego mechanizmu działania tej klasy hormonów. W prezentowanej pracy podsumowano rezultaty badań zmierzających do poznania składników oraz zasad percepcji i funkcjonowania szlaku transdukcji sygnału cytokininowego w komórce roślinnej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki