ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE KEMFEROLU

Kemferol należy do grupy fitozwiązków występujących obficie w licznych roślinach. Jest flawonoidem o szerokim, korzystnym wpływie na organizm człowieka. Szereg badań wykazało, że kemferol wpływa na komórki nowotworowe poprzez hamowanie ich proliferacji, indukcję apoptozy oraz modyfikacje epigenetyczne zarówno histonów, jak i DNA. Celem niniejszej pracy jest przegląd danych z ostatnich lat wskazujących na potencjalną rolę kemferolu w terapii i profilaktyce chorób nowotworowych.

WPŁYW NATURALNYCH POLIFENOLI NA EPIGENETYCZNE MECHANIZMY EKSPRESJI GENÓW

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie nutrigenomiką, która bada zależności między dietą człowieka, a ekspresją jego genów. W pracy przedstawiono dane dotyczące wpływu wybranych składników diety – resweratrolu, genisteiny i kurkuminy na epigenetyczne mechanizmy kontroli ekspresji genów, takie jak metylacja DNA oraz modyfikacje histonów – metylacja, acetylacja i deacetylacja.

UBC9 – NOWY PARTNER BIAŁKOWY BRCA1

Białko UBC9 jest jedynym enzymem koniugującym E2 w potranslacyjnej modyfikacji białek, zwanej sumoilacją. Modyfikacja ta polega na przyłączeniu niewielkiego, podobnego do ubikwityny białka o nazwie SUMO. Badania ostatnich lat wskazują, że sumoilacja odgrywa ważną rolę w regulacji ekspresji genów i utrzymaniu stabilności genomowej zachodzącej z udziałem białka BRCA1. Analiza oddziaływań między białkami UBC9 i BRCA1 wykazała, że UBC9 bierze udział w transporcie jądrowym i wpływa na aktywność ligazy ubikwityny BRCA1.

HELIKAZA BLOOMA – „STRAŻNICZKA” GENOMU

Helikaza Blooma (BLM) należy do rodziny helikaz RecQ. Mutacje genu BLM są przyczyną zespołu chorobowego zwanego syndromem Blooma. Helikaza BLM wykazuje właściwości ATPazy, a także zdolność do rozwijania cząsteczek DNA w kierunku 3’→5’ w sposób zależny od energii uzyskanej z hydrolizy ATP i obecności jonów Mg2+. Helikaza ta wykazuje także dużą efektywność w rozwijaniu cząsteczek DNA złożonych z więcej niż dwóch nici bądź zawierających zawady przestrzenne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki