ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PŁYNNA BIOPSJA JAKO NIEINWAZYJNA METODA OCENY WYBRANYCH MUTACJI GENOWYCH W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA

Rak płuca jest wysoce śmiertelnym nowotworem wśród pacjentów obu płci na świecie. Wśród jego licznych typów histologicznych dominuje niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC). Leczeniem, które w porównaniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny zapewnia lepszą jakość życia oraz wydłużenie całkowitego czasu przeżycia jest terapia celowana z zastosowaniem inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKI). Jej stosowanie zasadne jest wyłącznie w przypadku wystąpienia w tkance guza zmian genetycznych w obrębie genów takich jak EGFR czy ALK.

WYBRANE METODY IZOLACJI I DETEKCJI KRĄŻĄCYCH KOMÓREK NOWOTWOROWYCH W RÓŻNYCH TYPACH NOWOTWORÓW

Na całym świecie obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory różnego typu. Nierzadko ich leczenie wiąże się z wieloma trudnościami, stąd duże nadzieje pokłada się w nowoczesnych metodach diagnostycznych, które pozwolą wykryć chorobę w jak najwcześniejszym stadium. Ważnym aspektem klinicznym jest także skuteczny monitoring choroby, który pozwala przewidywać jej przebieg i kontrolować efekty terapii. Duże nadzieje pokłada się w detekcji krążących komórek nowotworowych (ang. Circulating Tumor Cells, CTC), które mogą być wykorzystane zarówno w diagnostyce, jak i kontroli efektywności leczenia.

ZNACZENIE WYCIĄGÓW Z LIŚCI I KORY BRZOZY W MEDYCYNIE I KOSMETOLOGII

Nowym trendem w medycynie i kosmetologii jest ograniczanie użycia składników syntetycznych i zastępowanie ich substancjami pochodzenia naturalnego. Szczególnie interesujące są te, które zostały już przebadane pod względem farmakologicznym i jednocześnie są wykorzystywane w terapiach leczniczych. Zaliczyć do nich można wyciągi z liści i kory brzozy, ze szczególnym uwzględnieniem betuliny i kwasu betulinowego. Skład chemiczny wyciągów oraz wynikające z niego właściwości lecznicze i kosmetyczne budzą coraz szersze zainteresowanie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki