ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYBRANE ASPEKTY WZROSTU I RÓŻNICOWANIA SIĘ KOMÓREK BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY SSAKÓW W WARUNKACH HODOWLI PIERWOTNEJ IN VITRO

Różnicowanie się komórek endometrium rozpoczyna się już w życiu płodowym w momencie gdy zostaje uruchomiona kaskada genów odpowiedzialna za determinację płci żeńskiej. Prawidłowy rozwój płci żeńskiej jest związany z genami AMH, ZFX, DAX oraz synergistycznym działaniem genów WNT, RSPO, FOXL-2. Sam cykl płciowy u różnych gatunków ssaków przebiega analogicznie. Jednakże różni się częstością występowania, co wiąże się z wydłużeniem fazy diestrus przechodzącą w anestrus.

HODOWLA PIERWOTNA KOMÓREK NABŁONKOWYCH JAJOWODU U SSAKÓW – ASPEKTY FUNKCJONALNE I METODOLOGICZNE

Właściwy przebieg procesów związanych z rozrodem jest u ssaków regulowany na poziomie molekularnym i biochemicznym poprzez indukcję szlaków metabolicznych kluczowych dla follikulogenezy i oogenezy. Ponadto w literaturze dostępne są dane odnoszące się do molekularnych podstaw procesów owulacji i zapłodnienia. Mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowy rozwój zarodka w stadium przedimplantacyjnym zostały dobrze poznane, nadal jednak mało jest badań odnoszących się do interakcji pomiędzy zarodkiem a komórkami nabłonka jajowodu (OECs).

KOMÓRKI BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY W HODOWLI PIERWOTNEJ – ASPEKTY FIZJOLOGICZNE I MOLEKULARNE

Błona śluzowa macicy u ssaków podlega ciągłym modyfikacjom zarówno morfologicznym, biochemicznym, jak i molekularnym. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że wzrost i różnicowanie się komórek endometrium są ściśle regulowane przez wydzielanie steroidów, a w szczególności hormonów płciowych jak progesteron (P4) oraz estradiol (E2). Wszystkie te modyfikacje prowadzą do uformowania w pełni wyspecjalizowanej morfologicznie i funkcjonalnie tkanki. Najważniejsza rola endometrium polega na umożliwieniu implantacji zarodka, która należy do wysoce złożonych i koordynowanych procesów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki