ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Kodowane przez geny MIRNA cząsteczki mikroRNA (miRNA) to krótkie niekodujące białek, jednoniciowe RNA powszechnie występujące w genomach wszystkich Eukariota i biorące udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. U roślin, miRNA zaangażowane są w podstawowe procesy rozwojowe, jak morfogeneza roślin, percepcja hormonów, oraz zmiana fazy wzrostu wegetatywnego na generatywny, a ich genami docelowymi w tych procesach są najczęściej geny kodujące czynniki transkrypcyjne. Dotychczas funkcję miRNA identyfikowano pośrednio poprzez poznanie roli regulowanych przez nie genów docelowych. Zaproponowane w ostatnich 5 latach nowatorskie metody oparte o techniki inżynierii genetycznej otworzyły nowe horyzonty badawcze w identyfikacji regulatorowych funkcji cząsteczek miRNA. Oferowane w genomice funkcjonalnej miRNA i opisane w pracy nowatorskie strategie badawcze obejmują (i) konstrukty amiRNA kodujące syntetyczne miRNA (amiRNA); (ii) linie MIM wykorzystujące zjawisko mimikry sekwencji rozpoznawanej przez badany miRNA; (iii)linie STTM będące modyfikacją strategii MIM pozwalające na efektywne zablokowanie aktywności miRNA; (iv) konstrukty niosące niewrażliwe na miRNA sekwencje genów docelowych; oraz (v) reporterowe linie sensorowe służące do czasowo-przestrzennej analizy interakcji miRNA-gen docelowy. Poza charakterystyką konstruktów stosowanych w każdej z tych strategii w pracy przedstawiono przykłady ich wykorzystania u roślin w badaniach nad miRNA. Ponadto, wskazano także potencjalne możliwości wykorzystania nowych, opartych o miRNA strategii w modyfikowaniu genetycznym roślin uprawnych dla potrzeb hodowli.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki