ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 
W tym artykule opisano wybrane białka Rab z ośmiu ich podrodzin (Rab1, Rab3, Rab4, Rab5, Rab6, Rab7, Rab9 and Rab11) z różnych typów komórek. Szeroki przegląd literatury pozwolił zebrać informacje dotyczące ekspresji i lokalizacji kilkudziesięciu izoform i izotypów Rab – produktów paralogicznych genów bedących wynikiem duplikacji genomów. Są one zaangażowane w endo- i egzocytozie, transporcie między poszczególnymi kompartmentami, przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych, proliferacji i różnicowaniu dzięki odziaływaniu z różnymi efektorami i białkami motorycznymi. Izoformy i izotypy niektórych białek Rab współdziałają w regulacji tych procesów, podczas gdy inne wykazują odmienne funkcje, często zależne albo od typu komórek albo od fazy cyklu życiowego, jak w przypadku gatunków pasożytniczych, w których występują ponadto znaczne zmiany w strukturze Rab GTPaz opisane przez wielu autorów. Wielka ekspansja białek Rab związana jest z różnorodnością szlaków transportu wewnątrzkomórkowego, co przedyskutowano w aspekcjie ewolucyjnym. Szczególną uwagę poświęcono Rab7 ze względu na jego rolę w neuropatiach i zaburzeniach metabolicznych. Co ciekawe, u roślin funkcje poszczególnych białek Rab są odmienne niż w innych typach komórek, co dotyczy przede wszystkim Rab3, Rab7 i Rab11.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki