ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
25
Date of issue: 
Cząsteczka tlenu w stanie podstawowym jest stosunkowo mało reaktywna. Jednak może być źródłem reaktywnych pochodnych nazywanych reaktywnymi formami tlenu (RFT), produkowanych zarówno w wyniku aktywności metabolicznej komórki, jak i po ekspozycji roślin na różne czynniki stresowe. W stopniowej, jednoelektronowej redukcji tlenu dochodzi do wytworzenia częściowo zredukowanych produktów pośrednich, którymi są w kolejności: anionorodnik ponadtlenkowy (•O2–), nadtlenek wodoru (H2O2) oraz rodnik hydroksylowy (•OH). Wzbudzenie cząsteczki tlenu, występującej w stanie trypletowym, prowadzi do powstania tlenu singletowego (1O2), który może wchodzić w reakcje z alkanami, sulfidami i fenolami. Wolne rodniki – anionorodnik ponadtlenkowy i rodnik hydroksylowy, biorą udział w wielu reakcjach – mogą tworzyć wiązania kowalencyjne w reakcji z innymi wolnymi rodnikami lub zapoczątkować łańcuchową reakcję wolnorodnikową z cząsteczkami nierodnikowymi. W konsekwencji może dojść do poważnych uszkodzeń związków wielkocząsteczkowych komórki – białek, lipidów oraz kwasów nukleinowych. Najczęściej badaną reaktywną formą tlenu podczas infekcji roślin przez patogeny jest nadtlenek wodoru, który jest bardziej stabilny niż inne RFT. Produkcja reaktywnych form tlenu w komórce gospodarza, która zachodzi podczas infekcji grzybami nekrotroficznymi, jest w znacznej mierze wynikiem modyfikacji i/lub zaburzenia mechanizmów utrzymujących homeostazę w warunkach fizjologicznych. Do tych mechanizmów zalicza się różnorodne systemy produkcji RFT w ścianie komórkowej, błonie cytoplazmatycznej oraz w poszczególnych organellach, a także systemy antyoksydacyjne usuwające nadmiar RFT powstających w warunkach fizjologicznych lub jako produkty uboczne innych procesów, np. produkty uboczne metabolizmu mitochondriów, chloroplastów i peroksysomów. RFT mogą modulować procesy odpornościowe w odpowiedzi na infekcję grzybami nekrotroficznymi, mogą wpływać na indukcję śmierci komórki, zmiany profilu ekspresji genów, indukcję biosyntezy fitoaleksyn i rearanżację struktury ściany komórkowej. W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania reaktywnych form tlenu oraz regulacji ich aktywności, a także szlaki sygnałowe, w których uczestniczą podczas oddziaływań roślin z grzybami nekrotroficznymi.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki