ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 14 strony: 5
Klasyfikacja cytokin opiera się na strukturze czynnych białek i ich receptorów, a także uwzględnia ich...
- 22 strony: 15
Odpowiedź ostrej fazy wywołana przez infekcje, wzrost nowotworu czy zranienia powoduje uwolnienie wtórnych...
- 34 strony: 23
Leptyna, białkowy produkt genu ob, jest produkowana głównie przez tkankę tłuszczową i odgrywa ważną rolę w...
- 42 strony: 35
Późne produkty glikacji- AGE- powstają na skutek nieenzymatycznej glikozylacji białek (reakcja Maillarda)....
- 60 strony: 43
Reaktywne formy tlenu (RFT) towarzyszą organizmom żywym od ponad 2 mld lat. Ponieważ stanowią one poważne...
Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 16 strony: 9
Stymulacja owulacji jest bardzo ważnym etapem w całym procesie leczenia niepłodności. Podstawowym celem...
- 24 strony: 17
Wyniki leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia pozostają stale niskie. Większość ośrodków...
- 32 strony: 25
Przedstawiono przegląd genetycznych aspektów poronień u kobiet w postaci: I. zaburzeń kariotypowych...
- 34 strony: 33
Sekcja: FIZJOLOGIA ROZRODU, MECHANIZMY NEUROHORMONALNE
- 46 strony: 35
Gonadoliberyna (GnRH) jest kluczowym regulatorem specyficznej ekspresji genów kodujących trzy podjednostki...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki