ZNAJDŹ ARTYKUŁ

REDAGOWANIE RNA W CHLOROPLASTACH. CO WIADOMO NA TEMAT REGULACJI TEGO PROCESU?

Redagowanie RNA jest jednym z potranskrypcyjnych procesów dojrzewania RNA, prowadzących do uzyskania funkcjonalnej cząsteczki RNA. Jest procesem występującym u większości organizmów eukariotycznych (od pierwotniaków do człowieka) oraz u niektórych grup wirusów. Mechanizmy redagowania są jednak specyficzne dla gatunków, rodzajów czy też królestw. Dotychczas redagowanie RNA jest dobrze poznane jedynie w przypadku nielicznych gatunków.

Strukturalne podstawy reakcji świetlnych fotosyntezy

Błony tylakoidów w chloroplastach roślin wyższych zróżnicowane są w cylindryczne, ścieśnione stosy gran otoczone przez helikalnie zorganizowane, nieścieśnione tylakoidy stromy. Reakcje świetlne fotosyntezy są katalizowane przez kompleksy białkowo-barwnikowe, Fotosystem I (PSI) i Fotosystem II (PSII). Transport elektronów, wytwarzanie siły protonomotorycznej i przemiana energii świetlnej w chemiczną związane są z kompleksem cytochromów b6 f i syntazy ATP.

Roślinne białka dynamino-podobne – wgląd w ewolucję maszynerii podziału mitochondriów i plastydów

Dynamina i białka dynamino-podobne (DRP) uczestniczą w wielu procesach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania komórki oraz całego organizmu. Występują zarówno u zwierząt, jak i u roślin. U Arabidopsis thaliana zidentyfikowano już 16 białek dynamino-podobnych, które podzielono na 6 podrodzin. Białka DRP1 oraz ich homolog fragmoplastyna z soi biorą udział w tworzeniu przegrody pierwotnej podczas cytokinezy. Dwa białka z podrodziny DRP2 wykazują budowę domenową podobną do klasycznych dynamin ssaków i uczestniczą w procesie endocytozy, gdzie związane są z pęcherzykami opłaszczonymi klatryną.

Poliaminy w chloroplastach

Poliaminy wykryto w chloroplastach m.in. Euglena gracilis, Helianthus tuberosus, szpinaku i kukurydzy. Przy wykorzystaniu metody HPLC wykryto obecność trzech głównych poliamin putrescyny, spermidyny i sperminy w błonach tylakoidowych liści szpinaku. Poliaminy te były kowalentnie związane z centrum reakcji PSII i kompleksem chlorofil a/b białko stanowiącym główną antenę PSII - LHCII.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki