ZNAJDŹ ARTYKUŁ

TRÓJWYMIAROWE HODOWLE KOMÓREK NABŁONKA GRUCZOŁU SUTKOWEGO JAKO MODEL BADAWCZY PROCESU RÓŻNICOWANIA

Gruczoł sutkowy jest narządem zbudowanym z sieci przewodów i kanalików mlekonośnych zakończonych pęcherzykami wydzielniczymi, które otacza zrąb tkanki mezenchymalnej. Pęcherzyki wydzielnicze składają się z komórek mioepitelialnych oraz komórek nabłonka gruczołu sutkowego wykazujących polaryzację szczytowo-podstawną i osiągających pełne, funkcjonalne zróżnicowanie dopiero w okresie laktogenezy. Dlatego też gruczoł sutkowy stanowi dobry model do badań nad procesami różnicowania komórek nabłonkowych. Opracowanie metod trójwymiarowych (3D) kultur komórkowych, opartych na hodowli komórek na tzw.

Metaloproteazy w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego

Metaloproteazy stanowią grupę co najmniej 25 zależnych od Zn2+ egzopeptydaz, których podstawową funkcją jest modulowanie środowiska zewnątrzkomórkowego przez proteolizę białkowych składników macierzy zewnątrzkomórkowej, receptorów błonowych i cytokin. Enzymy te syntetyzowane są w komórkach i w formie prekursorów uwalniane do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, gdzie ulegają aktywacji przez proteolityczne cięcie w rejonie propeptydu.

Sieci perineuronalne – zagadkowe struktury w układzie nerwowym

Macierz zewnątrzkomórkowa w układzie nerwowym jest złożoną siecią makrocząsteczek, która nie tylko tworzy zrąb dla elementów komórkowych, ale również bierze udział w regulacji wielu procesów fizjologicznych, takich jak migracja, proliferacja, adhezja i różnicowanie się komórek. Jej szczególną postacią, powstałą na skutek agregacji pewnych elementów, są sieci perineuronalne. Są to siatkowate struktury, zbudowane z glikoprotein oraz proteoglikanów, otaczające perikariony i proksymalne dendryty niektórych neuronów, występujące w całym centralnym układzie nerwowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki