ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UBC9 – NOWY PARTNER BIAŁKOWY BRCA1

Białko UBC9 jest jedynym enzymem koniugującym E2 w potranslacyjnej modyfikacji białek, zwanej sumoilacją. Modyfikacja ta polega na przyłączeniu niewielkiego, podobnego do ubikwityny białka o nazwie SUMO. Badania ostatnich lat wskazują, że sumoilacja odgrywa ważną rolę w regulacji ekspresji genów i utrzymaniu stabilności genomowej zachodzącej z udziałem białka BRCA1. Analiza oddziaływań między białkami UBC9 i BRCA1 wykazała, że UBC9 bierze udział w transporcie jądrowym i wpływa na aktywność ligazy ubikwityny BRCA1.

HELIKAZA BLOOMA – „STRAŻNICZKA” GENOMU

Helikaza Blooma (BLM) należy do rodziny helikaz RecQ. Mutacje genu BLM są przyczyną zespołu chorobowego zwanego syndromem Blooma. Helikaza BLM wykazuje właściwości ATPazy, a także zdolność do rozwijania cząsteczek DNA w kierunku 3’→5’ w sposób zależny od energii uzyskanej z hydrolizy ATP i obecności jonów Mg2+. Helikaza ta wykazuje także dużą efektywność w rozwijaniu cząsteczek DNA złożonych z więcej niż dwóch nici bądź zawierających zawady przestrzenne.

POLIMORFIZM GENÓW NAPRAWY DWUNICIOWYCH PĘKNIĘĆ DNA W RAKU PIERSI

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zachorowalność wzrosła o około 4 5%. Rak ten jest także przyczyną największej liczby zgonów wywołanych przez nowotwory złośliwe. Etiologia większości przypadków raka piersi nie jest możliwa do ustalenia. Czynnikami ryzyka o największym znaczeniu są wiek i występowanie raka piersi u krewnych I i/lub II stopnia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki