ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PERYCYTY – WAŻNE KOMÓRKI W ODPORNOŚCI I ZAPALENIU

Perycyty (PC) to komórki ściśle przylegające i otaczające komórki śródbłonka oraz tętniczki i żyłki włosowate, posiadające właściwości kurczliwe i wykazujące podobieństwo do mezenchymalnych komórek macierzystych – MSC (mesenchymal stem cells). Komórki te biorąc udział w produkcji elementów blaszki podstawnej, uczestniczą w formowaniu, stabilizacji i dojrzewaniu naczyń krwionośnych. Natomiast wydzielając cytokiny, w tym interleukiny, chemokiny oraz cząsteczki adhezyjne, modulują komórki układu odpornościowego, przez co oddziałują na odporność i procesy zapalne.

ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA BIOTYCZNE CZYNNIKI STRESOWE

Rośliny są stale narażone na ataki patogennych grzybów, bakterii i wirusów, które w niesprzyjających dla nich warunkach mogą prowadzić do zaburzenia wzrostu i rozwoju lub choroby, a nawet ich śmierci. Z tego powodu rośliny wykształciły specyficzne mechanizmy obronne.

CHARAKTERYSTYKA I ROLA INFLAMASOMÓW

W ostatnich latach wykazano, że dla prawidłowej reaktywności układu odpornościowego niezbędne jest istnienie tzw. „receptora funkcjonalnego” inflamasomu, który składa się z receptora NLR lub ALR tworzącego tzw. „czujnik” oraz z białka ASC (ang. apoptosis-associated speck-like protein containing C-terminal Caspase Recruitment Domain, CARD), będącego tzw. „adaptorem” oraz prokaspazy 1. Rolą inflamasomu jest aktywacja kaspazy 1, uaktywnienie procesu pyroptozy i wzmaganie reakcji odpornościowych.

KORONINY I BUTYROFILINY – WAŻNE BIAŁKA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Stabilnie i niezawodnie funkcjonujący układ odpornościowy stanowi podstawę zdrowia, jednak by je zapewnić, układ ten musi podlegać szeregom regulacji, prowadzonych w dużej mierze przez substancje, w tym białka o właściwościach modulacyjnych. W czasie ostatniej dekady wykazano, że konserwatywne białka koroniny i butyrofiliny, cechują się bardzo swoistym oddziaływaniem na makroorganizm, w tym odgrywają ważną rolę w układzie odpornościowym. Ekspresję tych białek zarejestrowano na makrofagach, neutrofilach, limfocytach, komórkach DC i tucznych, a ich rola polega na oddziaływaniu na te komórki.

ROLA RECEPTORÓW TRIM W ODPORNOŚCI

Receptory TRIM (tripartite motif-containing proteins) są białkami, które w ostatnim czasie wzbudzają zainteresowanie, a które są dużą rodziną białek biorących udział w odporności naturalnej organizmu. Są one zaangażowane w wiele procesów biologicznych, a ich uniwersalność warunkowana jest ich różnorodnością, różnicami w ekspresji tkankowej i lokalizacją w komórce. Znaczniki TRIM zostały sklasyfikowane w 9 podstawowych rodzin C-I do C-IX, a w ostatnim czasie opisano dodatkowo dwie nowe rodziny, to jest C-X i C-XI.

Wybrane mechanizmy nabywania odporności organizmów na środki ochrony roślin

Wystąpienie odporności jest naturalną konsekwencją zachodzących nieprzerwanie procesów ewolucyjnych wywołanych presją selekcyjną. W przypadku stosowania środków ochrony roślin presją tą są pestycydy, wykorzystywane w celu zapobiegania stratom w uprawach, spowodowanym przez patogeny, szkodniki itp. Wykształcanie przez agrofagi odporności na te preparaty jest zjawiskiem stosunkowo częstym, pojawiającym się nawet po krótkim czasie kontaktu z substancją czynną.

Białka szoku cieplnego - molekularne perpetuum mobile

Białka szoku cieplnego [ang. heat shock proteins, HSP] należą do białek o najbardziej konserwatywnej sekwencji aminokwasowej w biosferze. Odgrywają istotną rolę we wszystkich komórkach prokariotycznych i eukariotycznych, chroniąc je przed szkodliwymi konsekwencjami metabolicznymi i środowiskowymi. Spełniają rolę czynników opiekuńczych dla innych białek, biorą udział w fałdowaniu i rozplataniu łańcuchów polipeptydowych, oligomeryzacji, translokacji oraz degradacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki