ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKI NKT JAKO ELEMENT ŁĄCZĄCY ODPORNOŚĆ WRODZONĄ Z ODPORNOŚCIĄ NABYTĄ

Komórki NKT są rodzajem limfocytów T wyposażonych w receptor TCR oraz antygeny powierzchniowe charakterystyczne dla komórek NK. Rozpoznają antygeny lipidowe, pomijane przez inne limfocyty T, które prezentowane są przez cząsteczkę CD1d. Limfocyty NKT funkcjonują jako element odporności nieswoistej posiadając zdolność natychmiastowej odpowiedzi na stymulację antygenem. Produkując szerokie spektrum cytokin, regulują rozwijającą się odpowiedź swoistą i dlatego określane są jako element łączący odporność nieswoistą i swoistą.

Rola receptorów Toll-podobnych (TRL) w indukcji i regulacji

Receptory Toll-podobne (TLR) odgrywają podstawową rolę w indukcji odpowiedzi immunologicznej. Są one bogato reprezentowane w tych miejscach ustroju, które stanowią potencjalne wrota infekcji. W lokalizacjach tych receptory TLR, obecne głównie na komórkach prezentujących antygen (APC) oraz niektórych komórkach nieimmunologicznych, głównie nabłonkowych, są w stanie rozpoznać wzorce molekularne (PAMP) wnikających patogenów i zainicjować lokalną odpowiedź obronną. TLR stanowią więc ważny składnik odpowiedzi nieswoistej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki